Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Έργο που έχει συντελεσθεί μέχρι τώρα.
Κείμενα υπό τους τίτλους

  1. Ανάπτυξη Υποδομής, τεχνολογιών και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  2. Υποδομές και τεχνολογίες
  3. Υπηρεσίες
  4. Ερευνητικές Πρωτοβουλίες
  5. Εφαρμογές και Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  6. Προτάσεις για έργα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εθνικής Εμβέλειας
  7. Καθορισμός Πρωτοβουλιών Υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδύσεων για πρωτοποριακή αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  8. Καθορισμός Προγραμμάτων Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος