Επιχειρηματική Δικτύωση και Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

I ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

1.     Διοικητική Σύνοψη

1.1            Ομάδα 2: «Επιχειρησιακή δικτύωση και Ηλεκτρονικό Εμπόριο».

ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ..

 

2        Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)

2.1            Προγενέστερες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων.

2.1.1                ΕDI

2.1.2                Basic e-Commerce 

2.1.3                Communities of Commerce 

2.1.4                Collaborative Commerce 

2.2            Γενική εποπτεία Β2Β - Διαφορετικές Μορφές Διεπιχειρησιακών Δικτύων.

2.3         Σημασία και ρόλος των Marketplaces 

2.4            Content or Catalog Management

2.5            Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

2.5.1                Buyer Managed 

2.5.2                Supplier Managed

2.5.3            Market makers 

2.5.4                Content Aggregators   

3      Κάθετες και Οριζόντιες Ηλεκτρονικές Αγορές.

3.1            Ηλεκτρονικές Κάθετες Αγορές 

3.2            Οριζόντιες Αγορές 

3.3            ASPs (Active Server Pages)  

ΙΙΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

4      Στοιχεία  για την υφιστάμενη κατάσταση σε Ευρωπαϊκό και Ελλαδικό επίπεδο.

4.1            Παγκοσμιοποίηση και Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

4.2            Χρηματοοικονομικές Αγορές και η ανάγκη της Ηλεκτρονικής Δικτύωσης.

4.3            Στοιχεία από το Β2Β european.

4.4            Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 

4.5       Τα Ελληνικά Μmarketplaces 

4.5.1                Be 24 

4.5.2                ΩΝΙΑ-ΝΕΤ 

4.5.3                CosmoONE  

4.5.4                Yassas.com  

4.6       Τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί από την πολιτεία 

4.6.1                ΜΕΤΡΟ 1. Δημιουργία ευνοϊκού «ψηφιακού» περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα 

4.6.2                ΜΕΤΡΟ 2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία 

V ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ.

5        Διαπιστώσεις της Ομάδας για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

5.1       EDI

5.2            Ηλεκτρονικές Αγορές 

5.2.1                Τα πλεονεκτήματα για τους  αγοραστές 

5.2.2                Τα πλεονεκτήματα για τους προμηθευτές 

5.3            Εμπορικές Συναλλαγές μέσω Internet

5.4       Οι ηλεκτρονικές Κάθετες Αγορές 

5.4.1                Υπηρεσίες συναλλαγών 

5.4.2                Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις 

5.4.3                Υπηρεσίες πληροφορίας 

5.4.4                Διαχείριση περιεχομένου 

5.5            Ηλεκτρονικές Αγορές και Logistics.

5.6       Ο ρόλος των τραπεζών.

5.7       Β2Β και προβλήματα 

5.7.1                Προβλήματα που σχετίζονται με την παρούσα οργάνωση επιχειρήσεων 

5.7.2                Προβλήματα που σχετίζονται με τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισμό και τις μεθοδολογίες που ακολουθούνται

5.7.3                Προβλήματα που σχετίζονται με το υπάρχον Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

5.7.4                Προβλήματα της Ελληνικής αγοράς 

5.8            Application Service Providers-Provisioning (ASP)

5.8.1                ASP και ο ρόλος της τεχνολογίας 

5.8.2                ΑSP και εφαρμογές λογισμικού 

VI  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

6        Προτάσεις προς την Πολιτεία.

6.1            Κριτήρια επιλεξιμότητας 

6.2            Δείκτες αποτελεσμάτων / Στόχοι

6.3            Περαιτέρω Προτάσεις.

6.4            Προτάσεις προς τις Ελληνικές Επιχειρήσεις   

7      Οι Κατάλογοι  των Διεπιχειρησιακών Δικτύων στην Ελλάδα.

7.1            Οφέλη από την συμμετοχή μιας εταιρίας σε B2B marketplaces 

7.2            Προτάσεις προς τις εταιρείες για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων 

 

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος