Καινοτομία στην Ψηφιακή Εποχή: Νέες Επιχειρήσεις.

 

Η ομάδα αυτή σκοπό έχει να ασχοληθεί με την αποτύπωση και ανάλυση των προϋποθέσεων εκείνων που διευκολύνουν να αναδυθούν στην Ελλάδα δραστηριότητες της «νέας οικονομίας», ενισχύοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κλάδων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στις εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά θα δοθεί έμφαση στην ανάδειξη συγκεκριμένων περιπτώσεων καινοτομικών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν σε διάφορους κλάδους (π.χ στον κλάδο των ΜΜΕ), καθώς και στη συγκέντρωση ανάλογου υλικού από τη από τη διεθνή εμπειρία.

Κρίσιμα θέματα για την ελληνική οικονομία αποτελούν Ο εντοπισμός των παραγόντων και η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν σε επιχειρήσεις παραδοσιακών κλάδων (π.χ. μεταποίηση) να αναπτύξουν καινοτομική συμπεριφορά ηλεκτρονικού επιχειρείν, η δημιουργία νέων επιχειρησιακών δεξιοτήτων στο προσωπικό των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και την στήριξη καινοτομικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς (σε συνδυασμό με το έργο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας).

- Η διερεύνηση των απαιτούμενων συνθηκών για την διείσδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων (επιχειρήσεις που βασίζονται στο internet)στις ελληνικές επιχειρήσεις

- Καινοτομία ηλεκτρονικού επιχειρείν σε κλάδους με μεγάλη συγκέντρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απειλούνται άμεσα με συρρίκνωση (π.χ. λιανεμπόριο-εκτός τροφίμων, ένδυμα)

Στη συνέχεια, έργο της Ομάδας είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί ο δρόμος για τη δημιουργία, επιβίωση, και ανάπτυξη τέτοιων επιχειρήσεων. Ανάμεσα στις δράσεις που θα εξετασθούν είναι η ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών (όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών-venture) και θεσμών (όπως οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων), η σύζευξη παραγωγής ζήτησης, και η συμμετοχή σε ανάλογα επιχειρηματικά δίκτυα του εξωτερικού.

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος