Η Υποδομή για την Ηλεκτρονική Επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές.

Η ομάδα αυτή σκοπό έχει να εντοπίσει προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να περιορίζουν τη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας υποδομής που είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτά τα προβλήματα συνδέονται τόσο με την ελλιπή διείσδυση του Ιντερνετ στις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως στις μμε, αλλά και με την ακόμη περιορισμένη σχετικά ανάπτυξη των υπηρεσιών (hosting, ολοκληρωμένες εφαρμογές που να προσφέρονται από τρίτους κλπ.). Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που συνδέει έναν πωλητή και έναν αγοραστή μέσω ενός δικτύου με πολλά επίπεδα.

Επιπλέον, η δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου ανάμεσα σε δύο συμβαλλόμενους στηρίζεται και σε άλλες τεχνολογίες που βρίσκονται στο εσωτερικό της επιχείρησης, κυρίως στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής και στις εφαρμογές (Entreprise Resource Planning)H ομάδα εργασίας εκτός από το να περιγράψει προβλήματα και αδυναμίες στο επίπεδο της ανάπτυξης των υποδομών, θα πρέπει επίσης να καταλήξει σε συμπεράσματα που θα βοηθούσαν τους αρμόδιους φορείς στην επεξεργασία πολιτικών που να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και δυναμικής αγοράς τεχνολογιών υποδομής του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πέραν τούτου, η ομάδα θα έχει ως έργο να εξηγήσει στις επιχειρήσεις, με τρόπο κατανοητό από όλους, τα διάφορα επίπεδα τεχνολογίας και εφαρμογών που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου (κάτι σαν ένα Χάρτη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας) και, ενδεχομένως, να προσφέρει χρήσιμη και επεξηγηματική ύλη στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του προγράμματος.

 

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος