Oρολογια - Χρησιμοι όροι διαδικτύου

Αποθηκευτικά μέσα
Μέσα αποθήκευσης και διανομής πληροφοριών (π.χ. βιντεοταινίες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι, χαρτί, κλπ.)
Αφοσιωμένη γραμμή
Μια ιδιωτική γραμμή μισθωμένη από έναν τηλεπικοινωνιακό φορέα.
Βάση δεδομένων
Μια συλλογή πληροφοριών για πολλούς χρήστες. Πολλές φορές υποστηρίζει τη δυνατότητα επιλογής με τυχαία προσπέλαση και πολλαπλές "προβολές" ή επίπεδα αφαίρεσης για τα στοιχεία που περιλαμβάνει.
Δείκτης
Μια διεύθυνση (URL) ενσωματωμλένη σε δεδομένα που καθορίζει τη θέση δεδομένων σε μια άλλη εγγραφή ή αρχείο. Ο δεσμός είναι ένα παράδειγμα δείκτη.
Δεσμός
(Hyperlink)
Συνδέσεις μεταξύ μιας πληροφορίας και μιας άλλης.
Δημόσιος τηλεπικοινωνιακός φορέας
Ένας τηλεπικοινωνιακός φορέας που παρουσιάζεται ότι εξυπηρετεί το κοινό (ή τμήμα του) αδιακρίτως (δηλ., χωρίς να κάνει διακρίσεις με βάση την ταυτότητα του πελάτη και χωρίς έλλες αθέμιτες διακρίσεις).
Διακομιστής
Σε ένα δίκτυο, ένας κεντρικός σταθμός δεδομένων που παρέχει διευκολύνσεις σε άλους σταθμούς.
Διακομιστής αρχείων
Ένας υπολογιστής που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία του σε απομακρυσμένους χρήστες (πελάτες).
Διεύθυνση
Ο αποκλειστικός κωδικός που αντιστοιχεί σε μια θέση ενός αποθηκευμένου αρχείου, σε μια συσκευή σε ένα σύστημα ή δίκτυο, ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δεδομένων σε ένα δίκτυο.
Διεύθυνση IP
Η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που είναι μια διεύθυνση των 32-bit αντιστοιχισμένη σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Η διεύθυνση IP διαθέτει ένα κομμάτι που αφορά τον κεντρικό υπολογιστή και ένα άλλο που αφορά το δίκτυο.
Δικαιώματα πρόσβασης
Το δικαίωμα πρόσβασης και αλλαγών σε φακέλους.
Δίκτυο
Ένα σύστημα αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων, συνδεδεμένων μεταξύ τους με αφοσιωμένο ή διακοπτόμενο σύστημα συνδέσμων με σκοπό την παροχή τοπικής ή απομακρυσμένης επικοινωνίας (ομιλίας, εικόνας, δεδομένων, κλπ.) και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηστών με κοπινά ενδιαφέροντα.
Εύρος ζώνης(Bandwidth)
Ένα μέτρο της δυνατότητας επικοινωνίας ή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ενός κυκλώματος ή διαύλου.
Κανάλι
Μια τηλεπικοινωνιακή διαδρομή (διοχέτευση) συγκεκριμένης χωρητικότητας (ταχύτητας) μεταξύ δύο θέσεων σε ένα δίκτυο.
Κατέβασμα(download)
Η μεταφορά προγραμμάτων ή δεδομένων από έναν υπολογιστή σε μια συνδεδεμένη συσκευή, συνήθως από έναν διακομιστή σε έναν προσωπικό υπολογιστή.
Κεντρική σελίδα
Η σελίδα εκκίνησης μιας τοποθεσίας, με πληροφορίες ταυτότητας και ευρετηρίου.
Κυβερνοχώρος (Cyberspace)
Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στο μυθιστόρημα του William Gibson "Νευρομάντης" που περιγράφει την απευθείας δικτύωση εγκεφάλου-υπολογιστή, και αναφέρεται στο σύνολο των προσπαθειών για επικοινωνία με τη βοήθεια υπολογιστών.
Μεταφορά και απόθεση
Μία έννοια στα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας (GUI) με την οποία είναι δυνατή η επιλογή ενός στοιχείου της οθόνης και το πέρασμά του ως είσοδος σε ένα άλλο στοιχείο (εικονίδιο) της οθόνης.
Μποτιλιάρισμα
Ένας περιορισμός της χωρητικότητας ενός συστήματος που μπορεί να μειώνει την κίνηση όταν υπάρχουν συνθήκες φόρτου αιχμής.
Πολυμέσα (Multimedia)
Υπολογιστικά συστήματα με ολοκληρωμένο ήχο, εικόνα και δεδομένα.
Πρόγραμμα αναζήτησης (Browser)
Εφαρμογή λογισμικού με την οποία έχετε ένα γραφικό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον εεργασίας για αναζήτηση, εύρεση, προβολή και διαχείριση πληροφοριών σε ένα δίκτυο.
Πρωτόκολλο ασφαλείας
Μηχανισμοί ελέγχου που αποτρέπουν τη χωρίς άδεια χρήση πόρων.
Πύλη
Μετατροπέας πρωτοκόλλων. Ένας κόμβος για συγκεκριμένη εφαρμογή που συνδέει μεταξύ τους δίκτυα που χωρίς αυτόν θα ήταν ασύμβατα. Μετατρέπει κωδικούς δεδομένων και πρωτόκολλα μετάδοσης και κάνει δυνατή τη διαλειτουργικότητα.
Σελίδα
Ένα έγγραφο hypermedia στο web.
Σήμα
Μια αλλαγή με βάση τα συμβάντα μιας κατάστασης (π.χ. ένας τόνος, αλλαγή συχνότητας, δυαδική τιμή, ειδοποίηση, μήνυμα, κλπ.).
Συμπίεση / αποσυμπίεση
Μια μέθοδος κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης σημάτων η οποία επιτρέπει τη μετάδοση (ή αποθήκευση) περισσότερης πληροφορίας από όση θα μπορούσε να υποστηρίξει χωρίς αυτήν το μέσο.
Σύνδεση
Μία αφοσιωμένη ή διακοπτόμενη τηλεπικοινωνιακή διαδρομή από σημείου σε σημείο.
Τηλεπικοινωνιακός δεσμός
Ένα σύστημα υλικού και λογισμικού που συνδέει δύο τελικούς χρήστες.
Τηλεπικοινωνιακός φορέας
Μια υπηρεσία παροχής τηλεπικοινωνιών που διαθέτει εξοπλισμό διακοπής δικτύου.
Τοποθεσία
Η θέση της διεύθυνσης ενός διακομιστή στο Internet.
Υπερλεωφόρος των Πληροφοριών (Information Superhighway)
Μια λέξη με πολλούς συνειρμούς. (δείτε επίσης - Media Hype) Αναφέρεται στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης των Clinton/Gore για κατάργηση των κανόνων για τις υπηρεσίες επικοινωνιών με δυνατό αποτέλεσμα την ολοκλήρωση όλων των πλευρών του Internet, CATV, τηλεφώνου, επιχειρήσεων, ψυχαγωγίας, υπηρεσιών παροχής πληροφοριών, παιδείας, κλπ.
Χωρητικότητα
Η μεγαλύτερη δυνατή (αξιόπιστη) ταχύτητα μετάδοσης που μπορεί να επιτευχθεί σε ένα κανάλι, κύκλωμα ή συσκευή. Η χωρητικότητα μπορεί να εκφράζεται ως χονδρική ταχύτητα ή ως καθαρή μεταγωγή δεδομένων.
Ψηφιακό
Μια συσκευή ή μέθοδος που χρησιμοποιεί διακριτές μεταβολές τάσης, συχνότητας, πλάτους, θέσης κλπ. για την κωδικοποίηση, επεξεργασία ή εκτέλεση δυαδικών (μηδέν ή ένα) σημάτων ήχου, εικόνας, υπολογιστικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών.
Backbone
Συνδέσεις δικτύου ή ευρείας ζώνης μεταξύ σημείων διακοπής.
Baud
(παλιός όρος που αντικαθίσταται από το bps - bits ανά δευτερόλεπτο):
Ο αριθμός των στοιχειωδών σημάτων που μπορούν να μεταδοθούν ανά δευτερόλεπτο σε ένα κύκλωμα.
Bit
Η μικρότερη ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να μεταδοθεί. Ένας συνδυασμός από bits μπορεί να αποτελεί έναν αλφαβητικό χαρακτήρα, ένα αριθμητικό ψηφίο, ή να εκτελεί σηματοδοσία, διακοπή ή άλλες λειτουργίες.
BOT
Το "bot" είναι ο ιδιωματικός όρος για όσα προγράμματα κάνουν ακρόαση και απόκριση συζητήσεων σε ένα κανάλι IRC.
BPS
Bits ανά δευτερόλεπτο. Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας των modem.
Broadband
Ένα κύκλωμα-διαδρομή επικοινωνίας υψηλής χωρητικότητας. Συνήθως υπονοεί ταχύτητες μεγαλύτερες των 1.544Mbps.
BBS (Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων)
Ένας ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων όπου οι χρήστες μπορούν να αφήνουν μηνύματα. Πολλά BBS λειτουργούν με το σύστημα εγγραφής μελών.
CATV
Καλωδιακή τηλεόραση - Community Antenna Television. Ένα κοινοτικό σύστημα τηλεόρασης που λειτουργεί με σταθερές καλωδιώσεις και συνδέεται σε ένα ή περισσότερα κοινά σύνολα κεραιών. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία του 1994 στις ΗΠΑ είναι πιθανό να επιτρέψει στις εταιρείες παροχής CATV να συναγωνιστούν για παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών (στην Λεωφόρο των Πληροφοριών).
Cern
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, ένα εργαστήριο φυσικής σωματιδίων όπου έγινε η πρώτη συνδιάσκεψη για το World Wide Web. Θεωρείται η κοιτίδα της τεχνολογίας WWW. Η επεξεργασία της τεχνολογίας WWW και ο καθορισμός προτύπων γίνεται πλέον από το World Wide Web Organization (W3O, στο w3.org). http://www.cern.ch/
CGI
Το Common Gateway Interface (διασύνδεση κοινής πύλης) είναι ένα περιβάλλον εργασίας για προγραμματιστές που γράφουν δέσμες ενεργειών ή εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται παρασκηνιακά σε ένα διακομιστή web. Αυτές οι δέσμες ενεργειών μπορεί να δημιουργούν κείμενο ή άλλα είδη δεδομένων την ώρα της εκτέλεσής τους, πιθανώς αποκρινόμενες σε δεδομένα τα οποία εισαγάγει ο χρήστης, ή εξαγάγοντας δεδομένα από κάποια βάση δεδομένων.
Chat
Με τον όρο "chat" (συνομιλία) περιγράφεται η συνδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο. Τα IRC, "WebChat" και οι χώροι συνομιλίας του prodigy και της aol είναι παραδείγματα "chat".
Cookie
Μικρό αρχείο κειμένου (text file) που μπορεί να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του Η/Υ του χρήστη κατά την επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο. Αυτό το αρχείο τοποθετείται είτε από το δικτυακό τόπο ή/και από τον διακομιστή διαφημίσεων με σκοπό την διαχείρηση της εκστρατείας και τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τις διαδικτυακές συνήθειες του χρήστη. Βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του χρήστη η αποδοχή ή όχι εγκατάστασης του συγκεκριμένου αρχείου μέσω ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης (browser).
FAQ
Συνήθης ερώτηση.
Finger
Πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει την εύρεση πληροφοριών για τους χρήστες στο δικό σας δίκτυο. Σε μερικά δίκτυα δεν επιτρέπεται η χρήση finger από ένα εξωτερικό σύστημα και σε μερικά δεν επιτρέπεται καθόλου.
Flame War
Μια συναισθηματικά φορτισμένη ηλεκτρονική διαφωνία κατά την οποία αγνοούνται οι κανόνες ευγένειας.
FTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων-File Transfer Protocol)
Ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ μιας μεγάλης ποικιλίας συστημάτων.
GIF
Graphics Interchange Format-Μορφή ανταλλαγής γραφικών. Το GIF είναι μια τυποποιημένη μορφή αρχείων με εικόνες για το WWW. Η μορφή αρχείων GIF είναι δημοφιλής γιατί χρησομοποιεί μια μέθοδο συμπίεσης για τη συρρίκνωση των αρχείων.
Gopher
Πρόγραμμα προβολής και αναζήτησης σε δημόσιες βάσεις δεδομένων στο Internet.
GUI
Γραφικό περιβάλλον εργασίας.
HTML (Hyper Text Markup Language)
Μια γλώσσα με "σημάδια" με την οποία μορφοποιούνται σελίδες του web και διανέμονται πληροφορίες στο web.
HTTP (πρωτόκολλο μεταφοράς hypertext)
Η μεθοδος με την οποία γίνεται μεταφορά αρχείων από τον κεντρικό υπολογιστή ή διακομιστή στα προγράμματα αναζήτησης και τους μεμονωμένους χρήστες.
Hypermedia
Μια μέθοδος παρουσίασης πληροφοριών σε διακριτές μονάδες, ή κόμβους, συνδεδεμένους με δεσμούς. Οι πληροφορίες μπορεί να παρουσιάζονται με πολλά διαφορετικά μέσα όπως κείμενο, γραφικά, ήχο, εικόνα, κινούμενα σχέδια ή εκτελέσιμα έγγραφα.
Hypertext
Περιγράφει ένα είδος λειτουργίας αλληλεπιδραστικής ηλεκτρονικής περιήγησης. Δεσμοί (URL) ενσωματωμένοι σε λέξεις ή φράσεις επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέγει (π.χ. με κλικ του ποντικιού) κείμενο και να εμφανίζει αμέσως τις σχετικές πληροφορίες και το υλικό πολυμέσων.
IP (Internet Protocol-πρωτόκολλο Internet)
Το πρωτόκολλο Internet που καθορίζει τη μονάδα πληροφόρησης που περνά από το ένα σύστημα στο άλλο και αποτελεί μια βασική υπηρεσία μετάδοσης πακέτων.
ISDN (Integrated Services Digital Network-Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών)
Ένα σύνολο προτύπων για ταυτόχρονη μετάδοση σε υψηλή ταχύτητα πληροφοριών ομιλίας, δεδομένων και εικόνας σε λιγότερα κανάλια από όσα θα χρειάζονταν σε άλλη περίπτωση, με τη χρήση σηματοδοσίας εκτός του εύρους της ζώνης.
JPEG
Joint Photographic Experts Group. Το JPEG είναι μια δημοφιλής μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση φωτογραφιών. Πολλά προγράμματα για αναζήτηση στο web δέχονται εικόνες JPEG ως τυπική μορφή αρχείων που μπορούν να προβληθούν.
Java

Είναι μια γλώσσα βασισμένη στην C++ και προτάθηκε απ' τη Sun με σκοπό να αποτελέσει τη βασική γλώσσα προγραμματισμού στο Δίκτυο. Τα προγράμματα της Java που συνοδεύουν μία σελίδα του Web και αξιοποιούνται από αυτή λέγονται «εφαρμογίδια» (applets). Σε αντίθεση με την HTML η Java δεν είναι τόσο προσβάσιμη και εύκολο να την μάθει κανείς. Είναι πλήρης προγραμματιστική γλώσσα και το «νέο» χαρακτηριστικό της είναι ότι μια εφαρμογή ή εφαρμογίδιο γραμμένο σ' αυτή μπορεί να «τρέξει» σε οποιαδήποτε πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux, Mac κ.τ.λ.). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εγκατασταθεί σ' αυτή την πλατφόρμα η κατάλληλη εικονική μηχανή της Java (the Java Virtual Machine) ή JVM.
JavaScript

Στην ουσία αποτελεί το πρώτο βήμα για την απλοποίηση της Java. Την αποκάλεσαν και το μικρό αδελφάκι της Java. Παρόλο που η Netscape ξεκίνησε την ανάπτυξη της Javascript αυτόνομα (σαν LiveScript), γρήγορα συνεργάστηκαν με την Sun, συμφωνόντας να κάνουν την JavaScript ένα υποσύνολο της Java. Δεν έχει ανάγκη βοηθητικών εργαλείων, π.χ. μεταγλωτιστή, απλά εισάγουμε ένα σενάριο εντολών (τύπου Java) στην ηλεκτρονική σελίδα μας και όταν ο φυλομετρητής - που υποστηρίζει Javascript - φτάσει στη σελίδα διαβάζει το σενάριο (script) και ακολουθεί τις οδηγίες που περιέχει. Εμείς βέβαια ως επισκέπτες βλέπουμε το αποτέλεσμα.
JScript

Η αντίστοιχη πρόταση της MicroSoft. Δεν γνωρίζω αν έγινε από διάθεση ανταγωνισμού ή από προβλήματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) με την Netscape, πάντως υποστηρίζει όλες τις εντολές της JavaScript.
List-Serv
Το "ListServ" είναι ένα ελεύθερο πρόγραμα λογισμικού για την αυτοματοποίηση της συντήρησης και παράδοσης λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Υπάρχουν λίστες αλληλογραφίας για πολλά δοαφορετικά θέματρα - μερικές από αυτές είναι "ανοιχτές" (δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε μέλος της να στείλει ένα μήνυμα σε ολόκληρη τη λίστα, όπως και σε μια συζήτηση), και μερικές είναι "κλειστές" (μόνο μερικά μέλη μπορούν να καταχωρήσουν πληροφορίες στις λίστες).
Logs - Αρχείο (ή Ημερολόγιο) κίνησης δεδομένων Διακομιστή
Ειδικό αρχείο (Ημερολόγιο) το οποίο καταγράφει κίνηση αρχείων και δεδομένων ευρισκόμενα σε συγκεκριμένο διακομιστή. Από την ανάλυση των log files με την χρήση ειδικών προγραμμάτων προκύπτουν σειρά πληροφοριών όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, o τόπος προέλευσης, το πρόγραμμα πλοήγησης, ο χρόνος παραμονής, η ημέρα και ώρα πλοήγησης.
Οι βασικές κατηγορίες αρχείων κίνησης δεδομένων Διακομιστή είναι οι εξης:
Αρχείο Καταγραφής Μεταφοράς Δεδομένων (Transfer Log File): Υποσύνολο του αρχείου κίνησης δεδομένων διακομιστή που καταγράφει την κίνηση από και προς τον Διακομιστή.
Αρχείο Καταγραφής Λαθών Μεταφοράς Δεδομένων (Error Log File): Υποσύνολο του αρχείου κίνησης δεδομένων διακομιστή που καταγράφει κλήσεις προς τον Διακομιστή οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.
Modem (MODulator-DEModulator)
Διασύνδεση υπολογιστή για τον τελικό χρήστη που προσφέρει τη δυνατότητα μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων σε κυκλώματα αναλογικής μετάδοσης όπως οι τηλεφωνικές γραμμές.
MPEG
Moving Pictures Expert Group. Το MPEG είναι ένας τυποποιημένος τρόπος συμπίεσης κινούμενης εικόνας.
NCSA
Το National Center for Supercomputing Applications είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εδώ δημιουργήθηκε το πρόγραμμα αναζήτησης στο web Mosaic. http://www.ncsa.uiuc.edu/
PKZIP
Το PKZIP είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης για PC που διατίθεται ως shareware. Για την αποσυμπίεση αυτών των αρχείων χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα με όνομα PKUNZIP.
"POP" (point of presence-σημείο παρουσίας)
Ένα "pop" είναι μια σύνδεση τηλεφωνικών κλήσεων για χρήστες modem μια υπηρεσίας παροχής Internet, και χρησιμοποιείται ειδικά για την περιγραφή τοπικών συνδέσεων έτσι ώστε οι χρήστες modem να μην χρειάζεται να κάνουν υπεραστικές κλήσεις. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής Internet, μπορεί να βρίσκεται στο Ηράκλειο αλλά να έχει "POP" στη Θεσαλονίκη και την Αθήνα.
PPP (Point to Point Protocol)
Σύνδεση μέσω τηλεφώνου στο Internet με το πρωτόκολλο TCP/IP, λίγο ταχύτερη από τη σύνδεση SLIP.
Proxy server - (Τοπικός Διακομιστής)
Αναμεταδίδων διακομιστής που επιτρέπει στους παροχείς Διαδικτυακής πρόσβασης (π.χ Otenet, Forthnet, HOL) ή σε άλλους ενδιάμεσους να αποθηκεύουν τοπικά τις σελίδες Διαδικτυακών τόπων που ζητούνται συχνότερα. Οι κλήσεις που διαχειρίζονται από τοπικούς διακομιστές συνήθως δεν αναμεταδίδονται στον κύριο διακομιστή του κάθε δικτυακού τόπου και έτσι δεν εμφανίζονται στα στοιχεία κίνησης των τόπων εκτός εάν ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.
Σημειώσεις:
  • από τεχνική άποψη, η χρήση τοπικών διακομιστών βελτιστοποιεί την αναμετάδοση δεδομένων ενώ μειώνει τον φόρτο διακίνησης δεδομένων των δικτύων.
  • Η μεταχείριση του διαφημιστικού υλικού στην περίπτωση χρήσης τοπικού διακομιστή παρουσιάζει διαφορές. Ορισμένες φορές αυτό παραμένει στον τοπικό διακομιστή και η εμφάνιση του δεν καταμετράται ενώ σε άλλες περιπτώσεις εντίθεται δυναμικά και έτσι καταγράφεται.
Real Time
Ταχεία μετάδοση και επεξεργασία δεδομένων και συναλλαγών με βάση τα συμβάντα όταν αυτά συμβαίνουν, σε αντιδιαστολή με την αποθήκευσή τους και τη μετάδοση ή επεξεργασία τους σε δέσμες.
Robot
Τα "Robot" αναφέρονται συχνά σε σχέση με το WWW ως προγράμματα που διασχίζουν το web και αναζητούν πληροφορίες, πιθανότητα με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρετηρίου για ένα μηχανισμό αναζήτησης ή τον εντοπισμό σφαλμάτων σε τοποθεσίες web ή παρόμοια σημεία.
SGML
Η Standard Generalized Markup Language είναι μια γλώσσα που περιγράφει άλλες γλώσσες εγγράφων με βάση τα σημάδια (tags). Για παράδειγμα, η HTML ορίζεται με την SGML.
SLIP (Serial Line Internet Protocol-πρωτόκολλο Internet σειριακής γραμμής)
Σύνδεση μέσω τηλεφώνου στο Internet με το πρωτόκολλο TCP/IP.
SSL
Το Secure Socket Layer είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από την Netscape για προσφορά ασφαλών συναλλαγών στους χρήστες στο δίκτυο.
TCP/IP
Το Transmission Control Protocol/Internet Protocol (πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης/πρωτόκολλο Internet) είναι το τυπικό πρωτόκολλο δικτυακών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων στο Internet.
Telnet
Το Telnet είναι ένα πρόγραμμα δικτύου που προσφέρει έναν τρόπο σύνδεσης και εργασίας σε έναν άλλο υπολογιστή. Με τη σύνδεση σε ένα άλλο σύστημα, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες του Internet τις οποίες δεν θα είχαν στους δικούς τους υπολογιστές.
UNZIP
Η αποσυμπίεση ενός αρχείου με τη μέθοδο unzip σημαίνει επαναφορά στο αρχικό του μέγεθος ενός αρχείου που συρρικνώθηκε με ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης.
URL (Uniform Resource Locator-Ενιαία θέση πόρου)
Η μορφή της διεύθυνσης μιας τοποθεσίας που αποκαλύπτει το όνομα του διακομιστή όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία της τοποθεσίας, τη διαδρομή καταλόγου των αρχείων, και το όνομα των αρχείων.
Usenet (USEr NETwork)
Ομάδες ειδήσεων του Internet. Μία από τις πρώτες μορφές "ομαδικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας", αυτή τη στιγμή με περίπου 10.000 διαφορετικές ομάδες ειδήσεων.
VBScript

Η εναλακτική πρόταση της MicroSoft για την δημιουργία σεναρίων «scripts» με τη διαφορά ότι οι εντολές της δεν είναι υποσύνολο της Java αλλά της Visual Basic. Έχει υποτίθεται το πλεονέκτημα ότι πολύς κόσμος είναι εξοικιωμένος με τις εντολές της Basic, αλλά και το μειονέκτημα ότι υποστηρίζεται μόνο απ' τον Internet Explorer.
VRML (Virtual Reality Modeling Language-Γλώσσα απεικόνισης εικονικής πραγματικότητας)
Μια γλώσσα με "σημάδια" στην οποία οι σελίδες web είναι διαμορφωμένες ώστε να υποστηρίζουν τριδιάστατα γραφικά και αλληλεπιδραστική μετακίνηση στο χώρο.
WAIS (Wide Area Information Server-Διακομιστής πληροφοριών ευρείας ζώνης)
Ένα πανίσχυρο σύστημα για την αναζήτηση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών στο Internet πολύ γρήγορα.
WAV
Το "wav" είναι μια επέκταση ονομάτων αρχείων που χρησιμοποιείται για μερικά είδη αρχείων ήχου.
Webmaster/Webmistress
Χειριστής του συστήματος ενός διακομιστή τοποθεσίας web.
Wideband
Μια διαδρομή/κύκλωμα επικοινωνιών μεσαίας χωρητικότητας. Συνήθως αφορά ταχύτητες από 64Kbps ως 1,544Mbps.
WINZIP
Το Winzip είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης με το οποίο οι χρήστες των Windows 95, 3.1 και NT συρρικνώνουν τα αρχεία τους για γρηγορότερη μεταφορά τους στο Internet. Το ίδιο βοηθητικό πρόγραμμα αποσυμπιέζει αρχεία που αρχικά συμπιέστηκαν με τη μορφή PKZIP ή TAR. http://www.winzip.com/winzip/
WWW (World Wide Web)
Σύστημα στο Internet για παγκόσμια σύνδεση εγγράφων πολυμέσων με δεσμούς, το οποίο καθιστά την πρόσβαση στις σχέσεις των κοινών πληροφοριών μεταξύ εγγράφων εύκολη και εντελώς ανεξάρτητη από την πραγματική τους θέση.
ZIP
Κατά τη "συμπίεση" (δηλαδή τη συρρίκνωση σε ένα ισότιμο αντίγραφο) ενός αρχείου με το "pkzip", το αρχείο που προκύπτει λέγεται αρχείο "zip". Συνήθως τελειώνει με την κατάληξη ".zip".

Κεντρική σελίδα